Har du en levande donator som inte matchade dig? Vill ni delta i njurbytesprogrammet? Läs mer nedan och se längst ner för kontaktuppgifter. 

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”. Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala och är enbart till för dig som vill donera njure som levande donator. Innan en levande donator kan blir aktuell görs alltid noggranna undersökningar för att ta reda på om givaren är lämplig för en njurdonation. Under denna utredning testar man att den levande donatorn matchar mottagaren med ett antal kriterier så att den donerade njuren inte stöts bort av mottagarens immunsystem. Det är inte alltid som en tilltänkt donator och mottagare passar ihop, exempelvis på grund av att de har olika vävnadstyper.

Om den tilltänkta donatorn inte passade ihop med mottagaren la sjukvården tidigare ned utredningarna och patienten sattes upp på väntelistan för att få en njure från en avliden donator. Nu kan man istället tillfråga både den som behöver en ny njure och den som vill donera en njure om de vill vara med i ett så kallat njurbytesprogramGenom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än den personen som njurdonationen ursprungligen var tänkt för, hoppas man nu kunna öka antalet njurdonationer i Sverige.

Om både mottagare och donator väljer att delta i programmet, och efter noggrann utredning bedömts som lämpliga att delta, registrerar sjukvårdspersonalen personerna i ett särskilt datasystem. På så sätt kan matchningen av kompatibla donatorer och mottagare ske på ett säkert och effektivt sätt. Precis som inom all sjukvård råder sekretess mellan de olika deltagarna i ett njurbyte.

Rent praktiskt kommer det svenska njurbytesprogrammet dock till en början främst vara tänkt hjälpa patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp, så kallade immuniserade patienter.

Förhoppningen är att man på detta sätt ska kunna öka antalet njurdonationer med levande donatorer med tio procent, enligt en försiktig beräkning. Det skulle innebära att man skulle kunna genomföra cirka 15–20 fler njurtransplantationer varje år.

Det första njurbytesprogrammet genomfördes i Sverige i november 2018, då involverades tre donatorer och tre mottagare.

Vad är korsvis donation?

Njurbytesprogrammet har funnits sedan 2016 i Sverige och är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Karolinska, Malmö och Uppsala. Med ett njurbytesprogram kan man i teorin lösa olika matchningsproblem, ex för vävnadstyp (HLA) och blodgrupp (ABO). Det Skandinaviska njurbytesprogrammet kommer  dock till en början främst vara tänkt hjälpa immuniserade patienter (patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp). Exempelvis kan en mottagare (M1) vara immuniserad mot sin donator (D1) men inte mot donatorn i ett annat par (D2 och M2) med motsvarande matchningsproblematik. Donatorerna kan då byta plats med varandra, s.k. ”korsvis donation”. Donator 1 ger då en njure till Mottagare 2 och Donator 2 ger en njure till Mottagare 1.

Gubbar-rosa-svart-njurbyte-text

Vävnadstyp

Varje människa har en specifik vävnadstyp, även kallad HLA-typ. I vissa fall händer det att den som ska få en njure har utvecklat antikroppar mot andra människors vävnadstyper vilket man ser genom ett blodprov som kallas korstest. Prover tas både under utredningen och före planerad transplantation och det är när detta inte matchar som man kan vara aktuell för njurbytesprogrammet.

Är du intresserad av att veta mer om Njurbytesprogrammet? Lyssna på vår podcast MOD-podden där vi intervjuar Per Lindnér

 

 

Om DU är intresserad av att anmäla ditt intresse eller att få veta mer om njurbytesprogrammet och korsvisa donationer, kontakta Din njurmedicinska läkare eller någon kontaktperson för det Skandinaviska njurbytesprogrammet (se nedan).

Det går även att maila oss på njurbytesprogram@levandedonation.se så kan vi på MOD hjälpa Dig att komma i kontakt med rätt person eller avdelning.

 

Kontaktpersoner:  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Lindnér, överläkare, per.lindner@vgregion.se, 0705-548400
Lars Mjörnstedt, överläkare, lars.mjornstedt@vgregion.se
Marie Felldin, överläkare, marie.felldin@vgregion.se
Ulla-Maj Anderson, njurkoordinator, ulla-maj.andersson@vgregion.se, 031-3427040

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lars Wennberg, överläkare, lars.wennberg@karolinska.se 08-5858 2554, 073-699 4949
Anne-Karin Asperheim, njurkoordinator 08-5858 7977, 073-699 49 36

 

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Ragnar Källén, överläkare, ragnar.kallen@skane.se 040-333747

 

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Helen Malm, överläkare, helen.malm@akademiska.se 018-611 31 16,
Catharina Gelin, njurkoordinator, catharina.gelin@akademiska.se