Senaste statistiken

Den 1 januari 2020 fanns det i Sverige ett behov av totalt 850 organ och i snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor. Att antalet transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler donatorer hittas, fler transplantationer görs, fler liv räddas. Nedan kan du ta del av den senaste statistiken kring bland annat organdonation, hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret.

 

Levande donation

Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 30 % som transplanteras tack vare en levande givare, majoriteten av dessa är donation av njurar. Transplantationer med en levande donator har minskat de senaste åren och 2015 uppmättes det lägsta antalet på över 10 år. Under 2018 och 2019 ökade antalet donatorer och vi hoppas att det är en trend som fortsätter.

 

Positiv inställning till donation

Ur ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i världen. Hela 85 % av Sveriges befolkning ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. (undersökningar senast genomförda under 2015).

De senaste 15 åren har antalet donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 stycken per år. De senaste åren har historiskt sett varit de bästa i Sverige med 185 donatorer 2016 och 188 donatorer 2017 – det högsta antalet någonsin. 2018 hade vi en liten minskning, då blev 182 personer donatorer. Ur ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter genom problemen som finns i Sverige i att hitta och ta tillvara på möjliga donatorer. Sverige har stora regionala skillnader när det kommer till antal donatorer i varje region. Vissa regioner är mycket bra medan andra hamnar långt under snittet.

 

 

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, besök Scandiatransplant.

Källor:

Livsviktigt
Scandiatransplant
Svensk Transplantationsförening